„POLIMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „POLIMA” Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie bieżącej działalności Firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finasowaniem kapitału obrotowego. Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  226 914,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  226 914,12 zł

„POLIMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
,,Opracowanie innowacyjnego projektu wzorniczego w postaci nowej ekologicznej linii produktów dla dzieci niepełnosprawnych wspomagający terapie domowe przez firmę POLIMA Sp. z o. o.”

Opis projektu:
Projekt wzorniczy obejmuje opracowanie innowacyjnego drewnianego zestawu produktów do zabaw i ćwiczeń dla dzieci tworzących „domowy plac zabaw” wspomagający procesy
poznawcze oraz wzmacniające rozwój funkcji ruchowych niepełnosprawnych dzieci.

Projekt będzie realizowany w następujących etapach:
1.Przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału firmy wraz z wykonaniem analizy potencjału wytwórczego oraz wzorniczego pod kątem zasadności i
zakresu opracowania projektu wzorniczego.
2.Zakup usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony
zostanie produkt docelowy.
3.Zakup usługi na wykonania projektu podstawowego, a następnie projektu wykonawczego, na podstawie którego zostanie zbudowany prototyp. Po wykonaniu prototypu funkcjonalnego
zostanie przeprowadzony szereg testów użytkowych i technologicznych mających na celu opracowanie nowego lub znacznie ulepszonego produktu końcowego.
4.Zakup środków trwałych w postaci prasy, frezarki oraz dwóch wózków elektrycznych. Urządzenia te pozwolą na rozpoczęcie procesu produkcyjnego, zgodnie z założeniami
opracowanego projektu wzorniczego.
Czas trwania projektu określono na: 01.08.2021 – 31.07.2023 r.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest realizacja koncepcji wzorniczej linii drewnianych produktów do zabaw i ćwiczeń wspomagających terapie dziecięce, a także wprowadzenie opracowanych
produktów do stałej oferty firmy oraz ich dalsza dystrybucja. Dodatkowo zwiększenie zaplecza technologicznego poprzez zakup urządzeń niezbędnych do produkcji nowej linii produktów.

Planowane efekty:
1. Zwiększenie potencjału sprzedażowego poprzez poszerzenie oferty asortymentowej o nową innowacyjną linię produktów.
2. Pozyskanie nowych rynków zbytu oraz zwiększenie bazy klientów polskich i zagranicznych.
3. Wzrost przychodów i wykorzystanie potencjału
4. Wzrost innowacyjności i przewaga technologiczna – wraz z rozwojem kompetencji w zakresie wzornictwa wzrośnie również kapitał intelektualny
5. Budowanie wizerunku firmy jako otwartej na specyficzne potrzeby grup docelowych (dzieci z niepełnosprawnościami) oraz podejmującej aktywne działania rozwojowe.

Wartość projektu: 1 668 249,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 807 135,00 PLN

Tytuł projektu: ,,Internacjonalizacja firmy "POLIMA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na nowe rynki zagraniczne”

Cel i planowany efekt projektu:
Celem realizacji projektu jest przegotowanie firmy "POLIMA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wejścia na nowe rynki zagraniczne tj. rynek grecki i rumuński

Efekty realizacji projektu:
– Promocja produktów na nowych rynkach zagranicznych
– Nawiązanie perspektywicznych kontaktów międzynarodowych
– Poszerzenie rynków zbytu
– Zwiększenie przychodów z działalności eksportowej

Okres realizacji projektu: 01.05.2023 – 30.09.2023

Wartość projektu: 106 400,00 EUR

Wkład Funduszy Europejskich: 100 400,00 EUR